Home

บันทึกการฝึกงานประจำวันของ นางสาวณัฐพร  ไชยจักร นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สังกัดภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560

Advertisements